Military Review

Reseña de la película militar. La película "Frontier": ¡queríamos lo mejor, pero no en una crisis!

56
РњРµСЃСЏС † СЃРѕР ± РёСЂР ° Р »СЃСЏ СЃ РґСѓС… РѕРј, С З СРРРР ± С RќRμ S, Rѕ C ± ‡ S, RѕR C <SЃR "RѕRІR ° RЅRμ RїRѕRґR RoSЂR ° ± P" RoSЃSЊ, SЃRѕ SЃR "RѕRІR ° RјRo RєR ° Rє SЂR ° F · RІSЃRμ RЅRѕSЂRјR ° F" SЊRЅRѕ. Р'СЃРµ те же, кстР° ти.
RўR ° Rє RєR ° Rє RЅRμ RїSЂRoRІRμRґRo RіRѕSЃRїRѕRґRo RїRѕSЂRμRєRѕRјRμRЅRґRѕRІR S, SЊ SЌS, RѕS ° C "Röhr" SЊRј Rє RїSЂRѕSЃRјRѕS, SЂSѓ, RґR RμS ‰ ° F ± Rμ RЅRμ C <S, SЊ SѓR "‡ Roes RμRЅRЅS <Rј PI SЂRμRєR "° F RјRμ, RІRѕS, S, RμRїRμSЂSЊ, RїRѕSЃR" Rμ RѕRєRѕRЅS ‡ ° F RЅRoSЏ RґRμRјRѕRЅSЃS, SЂR ° C † RoRo, Ryo RјRѕR¶RЅRѕ RїRѕRіRѕRІRѕSЂRoS, SЊ.

Что РІ первую РѕС ‡ ередь РїРѕРєР ° Р · Р ° Р С СС СРР С С, Р „РёР С СРР?

En "Р СѓР ± ежВ" РїРѕРєР ° Р · Р ° Р "РєСЂРёР · РёСЃ. R'S С R С ѕ С ¶ R¶ R ї С ѓ Р ° ° · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … Рє сотворению Фильмов. РўР ° Рє С ‡ то РЅРёС ‡ его РЅРѕРІРѕРіРѕ.

Р Рея С „РЁР» СЊРјР ° неплох Р °. P PI RґRμSЏ S, RѕRј C ± ‡ S, RѕR C <RїRѕRєR ° F · ° F S, SЊ RІRѕR№RЅSѓ (P "P ° RґRЅRѕ, RїRѕRїS <S, R S, SЊSЃSЏ RїRѕRєR ° F ° C ° F · , SЊ RІRѕR№RЅSѓ RμS Rμ SЂR ‰ · ° F) Ryo C ... RѕS, SЊ RєR ° Rє-S, Rѕ RЅR RїRѕRјRЅRoS, SЊ ° C ‡ ‡ S, Rѕ C S, Ros, SЊ RμRμ RЅR RґRѕ RЅRμ ° C ‚РѕР» СЊРєРѕ 9 РњР ° СЏ.

RџRѕR¶R ° F "SѓR№, RЅR SЌS, RѕRј RІSЃRμ ° C ... RѕSЂRѕS € RμRμ P · P ° RєR RЅS ° ‡ ° RoRІR RμS, SЃSЏ. Rђ, RЅRμS ,, RїRѕR¶R ° F "SѓR№, RμS ‰ Rμ RѕRґRЅR ° RїRѕR" RѕR¶RoS, RμR "SЊRЅR ° SЏ RєRѕRјRїRѕRЅRμRЅS, R ° RμSЃS, SЊ. Стоимость. Р'сего 300 РјРёР »Р» РёРѕРЅРѕРІ СЂСѓР ± Р »РµР№.

Что РЅРµ РїРѕРЅСЂР ° РІРёР »РѕСЃСЊ. РЎСЋР¶РµС ‚. RћRЅ RЅRμ S, Rѕ C ± ‡ S, RѕR C <SЃRєRѕRјRєR ° RЅRЅS <R№, SЃRєRѕSЂRμRμ, RЅRμR "‡ RѕRіRoS RЅS <R№ Ryo RЅRμRґRѕRґRμR" P ° RЅRЅS <R№. РџРѕРРРР, RRR СRёR. СЃРЅРёРјР ° РµС ‚РІ СЂР ° Р · РЅС‹ С… ШпостР° СЃСЏС… С „РёР» СЊРј РЂСЂРѕ роту СЃРѕР »РґР ° С‚.

No funciono

RЃRРRЅРР ± sѕ ± µµ то С… отели?

En el "RњS‹ RёR · R ± СѓРґСѓС ‰ его-3В "? RќRμS ,, S, R ° Rј RїRѕRіSЂSѓR¶RμRЅRoSЏ S, R ° RєRѕRіRѕ RЅRμS, PI RїSЂRѕS € P "RѕRμ. En «28 RїR ° RЅS" Röhr "RѕRІS † RμRІV" RїRμSЂRμRґSЂR ° S, SЊ? Тоже РЅРµ РїРѕС… оже. RќRμS, -RЅRμS ,, SЃR "P ° RІR ° F ± RѕRіSѓ, RЅRμ En" R | Ros, R ° RґRμR "SЊV" Ryo RЅRμ En "RЎS, R ° F" RoRЅRіSЂR ° RґV "! P 'RїSЂRoRЅS RoRїRμ † â € "SѓR¶Rμ RїR" SЋSЃ RѕRіSЂRѕRјRЅS <R№.

R'RѕS, SЏ en «28 RїR ° RЅS" Röhr "RѕRІS † RμRІV" PI SЃRІRѕRμ RІSЂRμRјSЏ RЅR ° C ... ° F RІR "RoRІR ° F", con ... RѕS, SЏ RјRЅRѕRіRoRμ C "Röhr" SЊRј RїRѕRєSЂRoS, RoRєRѕRІS <RІR ° P ”Ryo. R "RμSЃRєR ° S, SЊ, RЅRμ ° C ... RІR S, R ° F" de la PS SЌRјRѕS RoR№ † C "P ° F ± SѓR" P ° RїSЂSЏRјR ° SЏ, RєR ° Rє P "RѕRј Ryo RІRѕRѕR ± ‰ C Rμ, RїSЂRѕSЃS, Rѕ RїRѕRєR ° F · F ° de la PS RѕRґRoRЅ RјRѕRјRμRЅS, B "Röhr R¶RoR · · RЅRoV".

RџSЂRѕSЃS, Ros, Rμ, PI En el "P" ‡ RѕSЂSЏS RμRј SЃRЅRμRіRμV "S, RѕR¶Rμ RѕRґRoRЅ RјRѕRјRμRЅS, RїRѕRєR ° F · P ° R" Pd. РўСѓС ‚РІРѕРїСЂРѕСЃ - РєР ° Рє €

RRјRѕS † RoRovЂ | RЇ PI El "P ± SѓR RμR¶RμV" SЌRјRѕS RoR№ RІRѕRѕR ± † C ‰ Rμ RєR ° Rє-S, Rѕ RЅRμ SѓRІRoRґRμR "± RѕSЃRѕR de la PS. RЎSЋR¶RμS, RЅRμ Con ... SЂRѕRјR ° SЋS RoR№ ‰, P ° SЃ RїSЂRѕSЃS, SЂRμR "RμRЅRЅS <RјRo RЅRѕRіR RјRo SѓRІRoRґRμR °" P ° RІRѕS, SЌRјRѕS † RoR№vЂ |

P • SЃR "C ‡ RμSЃS, RЅRѕ Ryo, RїSЂRμSЃR" RμRґRѕRІR ° F "del PS RѕS SѓS ‰ ‰ RμRЅRoRμ RЅRμRєRѕRμR№ La" P · ° F · RєR ° F SѓS ... rugido". RЈ RЅR SЃ RјRЅRѕRіRѕ ° C ‡ RμRіRѕ S, R ° RєRѕRіRѕ SЃRЅRoRјR ° RμS, SЃSЏ. R R ° RЅSЊS € Rμ SЃ RґRѕSЏSЂRєR ° RјRo Ryo RјRμS ... RЅRoR ° F · ° F S, RѕSЂR ° RјRo, S, RμRїRμSЂSЊ SЃ F ± Röhr · RЅRμSЃRјRμRЅR ° RјRo Ryo RїSЂRμR · RoRґRμRЅS, R ° RјRo. Суть РЅРµ РІР ° жнР°, РІР ° жен РїРѕРґС… РѕРґ.

РџРѕРґС… РѕРґ Р · десь РѕС СѓС ‰ Р ° РµССЃСЏ. РќР ° РґРѕ Р ± С ‹Р» Рѕ снять С „РёР» СЊРј РЅР ° Р · Р ° РґР ° РЅРЅСѓСЋ тему. Р'С ‹СЃРѕРєРѕРјРѕСЂР ° Р» СЊРЅСѓСЋ Рё РґСѓС… РѕРІРЅСѓСЋ.

Rђ RІRѕS, RЅRμ RїRѕR "SѓS ‡ P RμS, SЃSЏ ° C ... RѕS, SЊ S, S <Roes ... RїSЂRoRєR" P ° P ± RґRѕRј RμR№! Переснять - С СССРРможно. En "RRєRoRїR ° R¶V" S, R ° Rј Röhr "Ryo El" P-RІRμR · RґR ° B "RєR ° Rє RїSЂRoRјRμSЂ. RџRѕ SЂRμR ° F "SЊRЅRѕ SЃSѓS ‰ ‰ RμSЃS, RІSѓSЋS RoRј SЃRѕR ± C <S, RoSЏRј RЅR RєR ° F °" ° SЏRєR S, SЊ â € "RјRѕR¶RμRј! En "RЎR ° F" SЋS, -7V "La" P "RІRoR¶RμRЅRoRμ RІRІRμSЂS ... B". RґR ° F R¶Rμ RЅR ° RІSЂR S, SЊ RЅRμ ° F ± RѕR RѕRІRoRЅS "RμRμ RїRѕR" <.

Rђ RІRѕS, RЅR ° El "P ± SѓR RμR¶RμV" SЃS, R RЅRѕRІRoS, SЃSЏ RїRѕRЅSЏS, RЅRѕ ° C ‡ S, Rѕ RїSЂRoRґSѓRјR ° S, SЊ / RЅR ° RїRoSЃR ° S, SЊ / SЃRѕR RґR · ° C, СЊ СЃР ° РјРёРј †“это уже РЅРёРєР ° Р °. Р Р ·Ретно, С ‡ то РЅРё Р ° РІС, РѕСЂСЃС † енР° СЂРёСЏ, РЅРµРРРРРРРРРРРРР СРµРеЀеЀнв Р'РѕС ‚РњРёС… Р ° Р» РєРѕРІ Р En “ЦитР° деД РЁВ ”верШл, С ‡ то РІСЃРµ тР° Рє Рё Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹Р ‹РРРРРРРРР R РRСCС Рђ Р · десь РЅРµС ‚.

РњРѕР¶РµС ‚, потому С ‡ то СЏ РІ жШР· РЅРё тР° РєРЁС… …ІѕІІІІІІІІІІІІІІІСССССССССССССССССССС Р ° С ‡ тоР± С ‹РїСЂРѕРЅРёРєРєС € ROS ... СЃСЏ - нет? Р РІ еервую РѕС ‡ ередь СЃР ° Рј РЅРµ РІРµСЂС РІ то, С ‡ то тР° РєРѕРµ РѕРРРРСС Р Р С С С С С?

P RґRμSЏ C "Röhr" SЊRјR ° RІRμRґSЊ RїSЂRѕSЃS, R °, RєR ° Rє RІRoRЅS, RѕRІRєR ° RњRѕSЃRoRЅR °. P RїSЂRѕSЃS, Rѕ RѕR ± SЏR · ° F RЅR ° C ± F <S, SЊ S, R ° RєRѕR№ R¶Rμ RїSЂRѕR ± RoRІRЅRѕR№ RјRѕR · PI PI Ryo SѓR ± RѕR№RЅRѕR№. RџRѕRєR ° F · ° F S, SЊ Ryo RґRѕRєR ° F · M S, SЊ ° C ‡ S, Rѕ RЅSѓR¶RЅRѕ RїRѕRјRЅRoS, SЊ SЃRІRѕRoS ... RїSЂRμRґRєRѕRІ, RІRѕRμRІR ° RІS ... € Roes RЅR ° S, RѕR№ RІRѕR№RЅRμ . "RѕSЂRґRoS, SЊSЃSЏ RoRјRo, Ryo RЅRμ S, RѕR" R SЊRєRѕ RЅR ° F "RμRЅSЊ RџRѕR ± RμRґS <.

Р ”Р °, ел РєРё-РїР ° Р »РєРё, СЏ Рё тР° Рє РёРјРЁ горжусь! Р РРјРѕРіРёРµ РёР · РЅР ° СЃ гордятся! Откровенно, С ‡ естно, СѓР ± ежденно. РќР ° Рј С, Р ° РєР ° СЏ жувР° С ‡ РєР ° РЅРµ нужнР°. ФР° РЅС, Р ° СЃРјР ° РіРѕСЂРёСЏ СЃ РјРѕРґРЅС ‹Рј В« РїРѕРїР ° РґР ° РЅС † ем ».

En "RџRѕRїR ° RґR ° C RЅS † <B" â € "SЌS, Rѕ SѓR¶Rμ RμR C †" ‡ RѕRμ S, RμS RμRЅRoRμ PI C "P ° RЅS, R ° SЃS, RoRєRμ RμSЃS, SЊ, RїRѕ S, Rѕ РєР ° Рє РёР · СЂР ° Р · РЅС ‹С… времен РІ РЂСЂСѓРіРёРµ РїРѕРїР ° РґР ° СЋС‚. РњРѕРґРЅРѕРµ, РґР °.

RRR РёР · Р'ундестР° РіР °.

РќРѕ РґР ° же РґР »СЏ РРѕР» Рё С… реново РѕС, СЂР ° Р ± РѕС, Р ° РЅРѕ. РќРµ РЅР ° 300 РјРёР »Р» РёРѕРЅРѕРІ. РљРѕР »СЏ, РѕРЅ РЅРµРјС † ев СЃР» еР· Р ° РјРё РїРѕР »РёРІР ° ет. RћRЅ RєR Rє SЂR ° F · ° F ± SѓRґSѓS RoR№ ROSѓSЂRѕRІ ‰ â € "RјRμSЂSѓ S, SѓRїRѕR№ PI, PI † RoRЅRoRє RјRμSЂSѓ C, C ... PI RјRμSЂSѓ Rј ° F. Р РР »РµРІР ° ть ему РЅР ° РІСЃРµ, РєСЂРѕРјРµ С † РСС„ СЂ РЅР ° СЃС ‡ ете РІ Р ± Р ± Р °РєРµ.

RќRμ RїRѕRєRoRґR ° F "de la PS RѕS ‰ ‰ SѓS RμRЅRoRμ S, RѕRіRѕ C ‡ S, Rѕ SЏ SЃR Rј RїRѕRїR ° ° ° RґR RЅRμS SЃRІRμS, R PI †" C <Rμ SЃRѕRІRμS, SЃRєRoRμ RІSЂRμRјRμRЅR °. Рсмотрю РЅРµС ‡ то этР° РєРѕРµ, РёР · своего РґРµСствР°. Снятое В «РїРѕ Р · Р ° РєР ° Р · СѓВ» ЦК Р'Р ›РљРЎРњ. R РїРѕ Р ± Р ° С € РєРµ РјРЅРµ РІ РІРІР ° РјРѕР »РѕС‚РєР ° РєСѓРєСѓРґСЏРјСЏС‚: С‚С ‹РґРѕР» Р¶РРРјРЅР‚РРЅРРёРРЅРРЅРРЅРРЅРРЅРРЅРРЅРРЅРРЅРРёРРёРРёРЅРРть, С‚С ‹РґРѕР» жен С ‡ тШть, С‚С ‹РґРѕР» жен…

Рђ С ‡ его СЏ РґРѕР »Р¶РµРЅ? РЇ Рё тР° Рє СѓРІР ° жР° СЋ, РєР ° Рє РјРѕРіСѓ Рё умею. Рђ тР° Рє РєР ° Рє умею, то РЁ РјРѕРіСѓ, СЃРѕРѕСРРРРРСССССРРРРРРРРРРРРР.

P> Röhr del PS ± SѓRІR R¶R ° ° ° S, SЊ RєRѕRјR RЅRґSѓ, P "... Roes del PS P · P ° RїRoR" RoRІS € SѓSЋ En "RєRoRЅS † del PS RїSЂRѕ RІRѕR№RЅSѓV"? РќСѓ, СѓРІР ° жР° СЋ. Что РЅРµ РјРёР »Р» РёР ° СЂРґ РїРѕСССРР С СРРР »Рё. РџСЂР ° РІРґР °, СѓРІР ° жР° СЋ.

RќRѕ P · ° F SЂR ° F ± RѕS, Sѓ SѓRІR ° R¶R S, SЊ RЅRμ ° C ... ‡ RѕS RμS, SЃSЏ. РќРµРёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅС ‹Р№ С„ РёР ”СЊРјРµС † РІС‹ С € еР”. РЎРѕРІРµСЂС € енно РЅРµРёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅС ‹Р№. RљRѕRіRґR ° PI En "RџR ° RЅS" Röhr "RѕRІS † F ° C ... B" SЃ C "P" P ° RЅRіR ° RїSѓR "RμRјRμS, RїRѕ RЅRμRјS † P ° Rј RЅR ° C ‡ P ° R" SЂR ° F ± RѕS, R ° S, SЊ, RїRѕR "P · P ° P" P ° RґRμSЂRЅSѓR "RѕSЃSЊ Ryo RІS <RґRѕS ... RЅSѓR" de la PS. Р Р ± Рѕ - СЃС ‹РіСЂР ° РЅРѕ. Рђ перед тем - “РїСЂРёРґСѓРјРјР °Рѕ.

Рђ Р · десь действительно -" СЂСѓР ± еж. P · R ° РЅС ‹Рј. Р РІС ‹РґС‹ С… Р ° РµС € СЊ, РєРѕРіРґР ° РѕРЅ нудеть Р · Р ° РєР ° РЅС Ð РёРІР ° РµС ‚.

РќСѓ С… оть РЅР ° РјР ° жорР° РїРСС… РѕР¶, Рё СРР Р »Р ° РґРЅРѕ.

RџSЂR ° RІRґR °, S, SѓS, SЃS, RѕRoS, SЃRєR ° F · ° F S, SЊ RμS ‰ Rμ RїR ° SЂSѓ SЃR "RѕRІ RЅR S, RμRјSѓ S, RѕRіRѕ ° C ‡ S, Rѕ SЌS, Rѕ · P Р ° С „RyoR” СЊРј. Р 'отР»РЁС ‡ РёРµ РѕС‚ En "RњS РЂо С „РР» СЊРј-РЅР ° Р ± Р »Р »Р Рениие. P »R І‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹ РЅРµ РјРѕР¶РµС ‚РЅРЁС ‡ его РёР · РениС, СѕР РРЅ РЅР ° Р ± Р» СЋРґР ° тель. Р РјРѕР¶РµС ‚тол СЊРєРѕ СЃР ° Рј РёР · РенШС, СЊСЊСЃСЏ. Понять, принять, РїРµСЂРµРѕСЃРјС <SЃР »РёС‚СЊ …

РљР ° Рє РїРѕ РјРЅРµ, тР° Рє Р ° Р ± СЃРѕР ”ютно Р“ Р “РЅРµ поменял СЃСЏ. РљР ° Рє Р ± С ‹Р» ***, тР° Рє Рё истР° Р »СЃСЏ РёРј же.

Р 'РѕР ± С ‰ ем, РµС ‰ Рµ РѕРґРЅР °Р °РѕРїС RќRµµјµ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Рµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ‚СѓРіР ° С… сотворить С… оть С ‡ то-то РёР · РРЁС ‡ его.

РќРµС ‚, тР° Рє РЅРµ РІС‹ Р№РґРµС ‚. РќРѕР »СЊ РЅР ° С ‡ то его РЅРµ умножР° Р№, РЅРѕР» ем остР° нетсЃЏ. РўСѓС ‚РЅР ° РґРѕ верить РІ то, С ‡ то СЃРЅРёРјРјР °Р °РјРјРјРјР € СЊ Рё РёРёС € РµС € СЊ.

ОстР° РІР »СЋ С, ворение РЁРµРІС † РѕРІР ° Рё РўСЋСЂРёРЅР ° Р ± РµРР РРРЋРР °Р °РЅР °Р °РЅРµР °. РќРµС ‡ его РѕС † ениввР° ть РІ этом С „РёР” СЊРјРµ. РќРёС ‡ его С, Р ° РєРѕРіРѕ, РєСЂРѕРјРµ Con РћС ‡ ередннР° С СЃРµСЂРѕСЃС‚СЊ, Рє ѾожР° Р »РµРЅРёСЋ.

RўR ° RєvЂ | P "P" ° C SЏ RґRѕRјR € RЅRμRіRѕ RїSЂRѕSЃRјRѕS, SЂR °, SЃRєR ° C ‡ ° F PI Röhr · RoRЅS, RμSЂRЅRμS, R °. R R · C ± RμR € P ° RЅSЃRѕRІ RЅR ° RїRѕRІS, RѕSЂRЅRѕRμ RoSЃRїRѕR "SЊR · RѕRІR ° RЅRoRμ.

RќRѕ RμSЃR "Ryo RјRμSЂRoS, SЊ SѓR ° ± RѕR¶RμSЃS, RІRѕRј S, RoRїR En" RЎS, R ° F "RoRЅRіSЂR ° RґR ° B" â € "0,5 F ± SѓRґRμS ,. Р - ить, РІ РїСЂРёРЅС † РёРїРµ, можно. Смотреть тоже. Cruz roja ему-то.
autor:
56 comentarios
información
Estimado lector, para dejar comentarios sobre la publicación, usted debe login.
 1. vard
  vard Abril 10 2018 05: 18
  + 14
  En la trinchera, una gimnasta suavizada ... No puedes buscar más ...
  1. tu1970
   tu1970 Abril 10 2018 09: 34
   + 22
   sal y sudor en sus espaldas en "Pelearon por la Patria" No recuerdo quién, pero uno de los actores dijo que cavaron una pequeña trinchera con todo el grupo de actores, para que saliera el sudor y la sal se deslicase sobre la túnica para que todo fuera real. ..
  2. Vend
   Vend Abril 10 2018 10: 48
   0
   ¿Y la película es sobre qué?
  3. Megatron
   Megatron Abril 12 2018 00: 50
   0
   Decidí ver específicamente la película para luego dar una calificación. No necesita cortarlo tan directamente de su hombro, en general, la película es correcta, aunque claramente no se hace sin arándanos. Bueno, sí, realidades modernas. En las películas soviéticas, casi cada segunda persona era un soldado de primera línea. Pero la idea principal todavía está en la imagen: nuestros abuelos lucharon por nosotros, por nuestro cielo pacífico. Si olvidamos esto, nos convertiremos en Ivanes que no recuerdan el parentesco.
   Creo que muchos de los jóvenes comenzarán a ver películas modernas "ligeras" y luego, al interesarse, ya cambiarán a clásicos soviéticos serios. Soy una película. Ve a verla ya en la edad adulta, pero dejó una impresión duradera.
   1. kan123
    kan123 Abril 12 2018 12: 07
    0
    Y en los soviéticos, se unieron, con inmovilidad: la gente vivía, los tranvías conducían, los teatros trabajaban, las tabernas, había vida en el frente y mostraban cómo saltaron de los pantalones de actuación, todos gritaron vítores, fingieron estar "peleando poderosamente", todo esto solo hay una falsedad, por lo que los veteranos no los miraron. Y en la Federación de Rusia, se han hundido completamente con sus "rayos de sol", "aserrando en el cine". En la URSS, incluso se descartó la mediocridad absoluta, de alguna manera, pero ahora no les importa qué disparar. Sí, arrastrarán a los jóvenes, parece que ya han anotado un tiro, para arrastrar a alguien a su cine. De todos modos, nadie mirará.
   2. Alf
    Alf Abril 12 2018 21: 02
    0
    Cita: Megatron
    en general, la película es correcta

    ¿Qué es exactamente allí? ¿El hecho de que el T-34 condujo a Moscú? Entonces este es el único verdadero.
    Cita: Megatron
    y luego, al interesarse, cambiarán a los clásicos soviéticos serios.
    ¿Lo crees tú mismo?
    Cita: Megatron
    parecía ya en la edad adulta,

    Eso es exactamente lo que en la madurez, cuando los cerebros se acomodaron. Nuestra juventud con gran placer verá el cuento Rage.
 2. raw174
  raw174 Abril 10 2018 07: 34
  + 21
  Las películas antiguas son interesantes porque fueron escritas, interpretadas y controladas por quienes habían estado sentados en las trincheras alguna vez ... Los actores modernos no podrán transmitir sentimientos y emociones porque tienen miedo de ensuciarse y romperse una uña ...
  Gracias al autor, no veré una película ...
  PD: El otro día vi el comienzo de una película, donde nuestros especialistas realizaron una operación. El grupo "se escabulle" en los arbustos por la noche, mientras usa camisetas de manga corta, luego brilla bajo la luz de la luna, lo principal está manchado con pintura negra, rayas en la cara ... Aquí está el nivel de nuestra película ...
 3. igordok
  igordok Abril 10 2018 07: 53
  + 13
  Me gustan las películas fantásticas de viajes en el tiempo. Aunque algunos tienen que hacerlo. Pero las películas sobre "popadans" muy a menudo, no las percibo como películas fantásticas. Me gustan las películas donde el tiempo tiene algo en común. Como la película "Lección desaprendida 14 / 41"
  1. SevaNikolaev
   SevaNikolaev Abril 10 2018 21: 15
   +1
   Gracias . Esto no es ficción ...
  2. beeper
   beeper Abril 10 2018 21: 33
   +6
   Una buena película sobre Donetsk-Stalin, llamada vital de tiempos y generaciones ... ¡Suficiente para el corazón y el alma!
   Tierra nativa. Mi abuelo y abuela bajo la ocupación nazi en Stalin murieron, con la diferencia de un día, papá, cuando fue dado de alta de Alemania, ya no encontró sus tumbas, se fueron debajo de los montones ...
   hi
 4. parusnik
  parusnik Abril 10 2018 07: 55
  +9
  Y al presidente le gustó la película. guiño Lo vi. La película es generalmente sobre nada. De ella, una nueva generación (aquellos que estudiaron mal) solo puede entender que una vez hubo una guerra. Algún tipo de actores del juego no son visibles. La guerra se muestra como un conjunto de efectos especiales. Y nada más desafortunadamente ... Trincheras en algún tipo de migajas azules y rosas. ¿De qué tipo de conexión entre generaciones podemos hablar? En algún nivel primitivo, tal vez. La primera vez que una persona pensó que podía tener antepasados ​​que lucharon. En general, los filmes más o menos, de tercer grado, aún no son un matrimonio.
  1. mishastich
   mishastich Abril 10 2018 08: 43
   +8
   Al presidente y a Viking les gustó (o nos lo dijeron)
   1. atos_kin
    atos_kin Abril 13 2018 11: 52
    0
    18+ Vlasovita
 5. _Vlad_
  _Vlad_ Abril 10 2018 08: 15
  +3
  Artículo conjunto de palabras. ¿Alguien lo ha visto? Hay un sentido en la película, el rendimiento solo nos decepciona (pero no en todas partes), en algunos puntos hay distorsiones, pero se nota que son especiales, por contraste.
 6. Skarpzd
  Skarpzd Abril 10 2018 08: 23
  +5
  Kinu (esto no se puede llamar una película) no ha dominado. basura rara
 7. konstantin68
  konstantin68 Abril 10 2018 09: 57
  +5
  Cita: Skarpzd
  Kinu (esto no se puede llamar una película) no ha dominado. basura rara

  Como la mayoría de las "remodelaciones". Siempre dije que el componente comercial es dañino para nuestra persona. Para la idea, creamos obras maestras para el "botín", elimine esto ...
  1. Arakius
   Arakius Abril 12 2018 20: 28
   +1
   ¿Los actores no tienen que pagar?
 8. Stalingradpobeda
  Stalingradpobeda Abril 10 2018 10: 07
  +1
  Es bueno que nuestras películas rusas lo estén haciendo. Todavía hay poco interesante y aburrido. Pero, lo más importante es que tienen mucha sinceridad y espíritu ruso. Lo principal es un buen financiamiento. Fundición. Y no necesariamente famoso.
  1. Alf
   Alf Abril 12 2018 21: 03
   0
   Cita: Stalingradpobeda
   Lo principal es un buen financiamiento.

   Sí, sí, lo principal es más masa. Así que vienen "obras maestras" como Stalingrado, la Ciudadela, el último tren blindado.
 9. konstantin68
  konstantin68 Abril 10 2018 10: 25
  +4
  Cita: Stalingradpobeda
  Fundición. Y no necesariamente famoso.

  ... y no necesariamente saber jugar, y no necesariamente creativo y talentoso. Lo principal es un buen financiamiento. am
 10. Monster_Fat
  Monster_Fat Abril 10 2018 10: 29
  + 14
  Bueno, los cineastas "occidentales", "tolerantes" ya no pueden "superar". En la última película "occidental" que vi sobre la guerra, Dunkerque, los británicos y los franceses están luchando contra algunos "enemigos" impersonales, incluso se cruzan cruces en los aviones; ni siquiera está claro lo que está sucediendo en la pantalla extraterrestres, si los enanos enanos salieron del suelo, etc. La película "tolerante" ahora es así ...
  1. igor67
   igor67 Abril 10 2018 13: 03
   0
   por eso estoy mintiendo, no estableceré todos los momentos, necesito ver películas con cuidado
   1. Monster_Fat
    Monster_Fat Abril 10 2018 15: 03
    +7
    Sí, establece los momentos que todo lo ve. En este momento y, además, lo único, brilló durante un par de segundos, y en los otros solo en el guión gráfico se puede ver algo y luego todo está cubierto de oscuridad ... En la visualización real en una sala de cine, no se puede ver nada en absoluto. Los alemanes, que en los últimos disparos capturaron al piloto, también parpadean por un segundo "borroso" ...
    1. igor67
     igor67 Abril 10 2018 15: 16
     0
     Cita: Monster_Fat
     Sí, establece los momentos que todo lo ve. En este momento y, además, lo único, brilló durante un par de segundos, y en los otros solo en el guión gráfico se puede ver algo y luego todo está cubierto de oscuridad ...

     pero ese no es el objetivo de la película, o si quieres ver cómo en las nuevas películas rusas sobre la guerra, los héroes cinematográficos estilo Jackie Chan ponen a cientos de alemanes. La semana pasada, viste una película sobre el destacado general tanquero, Azi Aslanov, en la película tampoco hay muchas imprecisiones sobre los alemanes en la forma tanques de madera contrachapada, pero en general la película es hermosa y no me parece que te gusten las pequeñas cosas.
     1. Monster_Fat
      Monster_Fat Abril 10 2018 15: 22
      + 11
      ¿Y cuál es la "esencia" de esta "película"? ¿Cuál fue la guerra mundial con el "enemigo impersonal"? para borrar de la memoria de los fascistas como los instigadores de la masacre mundial, al lugar en el que puedes, entonces, meter a cualquiera a través de los medios de comunicación engañosos, al menos rusos, al menos árabes, y otros que serán designados para el lugar del "mal mundial" para ese momento.
      1. igor67
       igor67 Abril 10 2018 15: 25
       0
       Cita: Monster_Fat
       ¿Y cuál es la "esencia" de esta "película"? ¿Cuál fue la guerra mundial con el "enemigo impersonal"? a cuyo lugar es posible, entonces, pegar a cualquiera a través de medios falsos, al menos rusos, al menos árabes, y otros que serán nombrados en ese momento en lugar del "mal universal".

       Esto es personalmente su comprensión de la trama, tuve otro sentido a partir de esto, no discutiré con usted, usted ha designado al culpable
       1. karabas86
        karabas86 Abril 10 2018 20: 08
        0
        El GNL se trata, pero con dificultad.
  2. karabas86
   karabas86 Abril 10 2018 20: 07
   +1
   +100500 Rara Mura
 11. Viejo guerrero
  Viejo guerrero Abril 10 2018 11: 00
  +7
  Recuerdo cuando, en ese momento, vi "Natación solitaria", la sala literalmente explotó con aplausos cuando la nuestra cubrió amers con misiles de crucero ... Parece una orden: no creo que no tengamos directores normales. Y si no hay una ideología invisible, no habrá películas normales.
  1. Monster_Fat
   Monster_Fat Abril 10 2018 11: 12
   +6
   La ideología está oficialmente prohibida por la "constitución" rusa "....
   1. Capitán45
    Capitán45 Abril 10 2018 16: 21
    +1
    Cita: Monster_Fat
    La ideología está oficialmente prohibida por la "constitución" rusa "....

    Eres tan vano. Artículo 13 de la Constitución de la Federación Rusa
    1. La diversidad ideológica es reconocida en la Federación Rusa.
    2. Ninguna ideología puede establecerse como un estado u obligatoria.

    Así que tenemos muchas ideologías, elige cualquiera para tu gusto y color, lo principal es que no debe estar dirigido al colapso del país. Y tampoco puede estar en singular y es bueno. No sé cómo a nadie, pero por alguna razón yo, aunque no soy disidente ni asesor de antemano, no me gustaba escribir planes complejos personales desde la escuela, siempre con un retrato de V. I. Lenin y la obligación de leer libros de 20 durante el verano y desenterrar camas 10 en los terrenos de la escuela y ciertamente De acuerdo con las decisiones del próximo Congreso del CPSU. O, en la escuela técnica, escribe un control sobre la economía y las finanzas de una empresa y, sin fallar, las instrucciones del Comité Central sobre la reducción del costo de producción y el aumento de la productividad laboral. Y no se mencionarán las decisiones del Comité Central y el PP, y la puntuación puede ser un punto menor. Entonces, bueno, está en el bosque, tal ideología.
    1. Monster_Fat
     Monster_Fat Abril 10 2018 17: 41
     +8
     La persona en la publicación habla precisamente sobre la ideología del "estado", sin la cual el país "no puede ver a dónde ir" ... "La variedad" de "creencias de la cocina" no proviene de esa "ópera" ...
     1. beeper
      beeper Abril 10 2018 18: 40
      +5
      Así es, camarada Monster_Fat estáblecido, !
      ¡Sin una ideología estatal, no puede haber un Estado fuerte y unido!
      ¡Los "consultores" estadounidenses contaban con esto ...!
  2. pogis
   pogis Abril 12 2018 18: 17
   0
   ¿Aquí es donde nuestros Amers cubrieron el KR?
  3. Molot1979
   Molot1979 Abril 14 2018 09: 38
   +1
   Cita: Viejo guerrero
   Y si no hay una ideología invisible, no habrá películas normales.


   De esta es la lógica, entiendo. ¿Por qué estás filmando mierda? Y porque no hay ideología, porque está tan vacío y motivado. Y tan pronto como se proclame la ideología, penetraremos de inmediato en kkaaaaaaak, pero kaaaaak comenzaremos a eliminar las obras maestras con los autos, envidiaremos. Y mientras no haya ideología, no trabajaremos.
 12. iouris
  iouris Abril 10 2018 12: 19
  +2
  Las películas son filmadas por Hollywood, fundada por inmigrantes de Rusia (no esta). Todos los que pueden hacer películas aquí han muerto hace mucho tiempo.
 13. Mikhail3
  Mikhail3 Abril 10 2018 13: 26
  +3
  Autor, ¡olvídate de la creatividad! ¡No más una palabra así, ha caído en desuso como obsoleto! En vano lo buscas en una película moderna. Porque está decepcionado. Hoy no hay creatividad, hay creatividad. Es decir, uno no debe inventar nada y dar a luz en agonía creativa. La creatividad es robar la de alguien más. Una o más piezas, y montar algo a su manera.
  Según entiendo, los autores de la película robaron algo directamente. Al parecer no pasó la comisión. Y más que eso, no pueden hacer nada; además, han sido destetados, prohibidos, ¡han sido golpeados! Bueno aqui
 14. шурави
  шурави Abril 10 2018 14: 49
  +6
  Cita: parusnik
  Y al presidente le gustó la película. guiño


  Presidente y "empresa 9" elogiado.
 15. gcn
  gcn Abril 10 2018 16: 03
  +8
  Mire la película Territory of Gold Exploration en la URSS y sepa cómo hacer una buena película en 2.5. Disfruté viéndola. La gente muestra lo principal a la perfección, también filmarían sobre la guerra. La película apareció como 2018.
 16. шурави
  шурави Abril 10 2018 16: 19
  +8
  Cita: gcn
  Mire la película Territory of Gold Exploration en la URSS y sepa cómo hacer una buena película en 2.5. Disfruté viéndola. La gente muestra lo principal a la perfección, también filmarían sobre la guerra. La película apareció como 2018.


  Oh si Me sorprendió que en nuestro tiempo apareciera una obra maestra como esa.
 17. Oslyabya
  Oslyabya Abril 10 2018 18: 51
  +6
  Sí, colegas, también, "Territorio" fue muy impresionado! Como una ventana a otro mundo fresco ...

  Dicen que el libro de origen también es muy bueno (si no confundo, Kuvaev "Territorio")
 18. Radikal
  Radikal Abril 10 2018 20: 49
  +3
  En "Р СѓР ± ежВ" РїРѕРєР ° Р · Р ° Р "РєСЂРёР · РёСЃ. R'S С R С ѕ С ¶ R¶ R ї С ѓ Р ° ° · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … Рє сотворению Фильмов. РўР ° Рє С ‡ то РЅРёС ‡ его РЅРѕРІРѕРіРѕ.
  Entonces no hay directores ahora guiño - hay productores (pah, una palabra como esa, como si él tomara una medusa en sus manos) ¡ellos mismos son directores y guionistas, a veces también actores! Y aquellos que, desde la era soviética, "tropezaron" con el presente, en mi opinión, ¡ellos mismos no creen que alguna vez hicieron buenas películas! triste
 19. Alf
  Alf Abril 10 2018 21: 53
  +1
  Lo mismo puede decirse de la última película Tanki, que ahora es tan activa en relaciones públicas.
  El T-34 no solo condujo a Moscú para exhibirse en el verano (aunque históricamente fue diciembre), los alemanes también aparecen desde algún lugar y hacen una masacre en el espíritu de Stalingrado (una ciudad, no una película).
 20. Cortador de gasolina
  Cortador de gasolina Abril 10 2018 21: 59
  +3
  ¿Y para qué película? La primera vez que oigo sobre esto. Estoy aquí en la provincia para ir al cine no es un ocio.
  Tal vez sea lo mejor ... qué
  1. Alf
   Alf Abril 11 2018 20: 52
   +1
   Cita: Benzorez
   ¿Y para qué película? La primera vez que oigo sobre esto. Estoy aquí en la provincia para ir al cine no es un ocio.

   Ahora están promoviendo activamente una nueva "obra maestra". Eso se llama tanques.
   [media = http: // https: //youtu.be/oIAnDtTkzlc]
   Cita: Benzorez
   Quizás sea lo mejor ...

   Eso es seguro, cuando ves películas de guerra modernas, te revuelve el estómago.
 21. шурави
  шурави Abril 10 2018 22: 32
  +1
  Cita: Benzorez
  ¿Y para qué película? La primera vez que oigo sobre esto. Estoy aquí en la provincia para ir al cine no es un ocio.
  Tal vez sea lo mejor ... qué  En el "espejo" hay un torrente.
 22. _Plastun_
  _Plastun_ Abril 10 2018 22: 38
  +1
  ¡Me gustó la película! La trama se retuerce bajo la reeducación del mayor, que solo tiene botín y no un poco de conciencia, para el alma ... y no tenía alma ... al final de la película solo se dio cuenta ... cómo vivir ... También está bien filmado .actores interpretados a la perfección. ¿Quizás no estamos hablando de esa película? Al menos es mejor que mirar cansado del sol ... esto es una mierda ... así que mierda ... ¡puedes patear!
 23. Fisgón
  Fisgón Abril 11 2018 18: 00
  +3
  Los cineastas rusos no pueden filmar una película normal sobre una guerra. Si las películas anteriores trataban principalmente sobre comisarios malvados con destacamentos, entonces más tarde había un amor en el fondo de la guerra, más una visión no estándar de la guerra. El orden del patriotismo se lleva a cabo para dominar el botín, nada más. Lo hacen sin alma. Lo principal se guarda en buenos consultores históricos. Después de todo, los errores están en todas partes en el cine ruso, luego resulta que los oficiales estaban en el Ejército Rojo el 41 de julio, luego el NKVD se triplica (y fueron llamados Troika no tan especial) al mismo tiempo, aunque fueron abolidos en 38, reanudaron el trabajo a los 43 año. No sé, el desacuerdo enti constantemente me corta los ojos y ya es imposible de ver, porque no lo crees. Compare con el remake "Lucharon por su patria". Sí, los tanques no están allí, es comprensible. Pero el resto es muy confiable y cree de hecho. La mentalidad y la conversación de esa generación de personas soviéticas, no modernas. Incluso las túnicas de los luchadores se desvanecieron, como debería ser. Miras y crees que aquí viene la parte en retirada a lo largo de las estepas en el calor. ¿Por qué los guerreros del Ejército Rojo siempre se visten y planchan en películas rusas? ¿No puedes obtener una forma antigua?
  1. Alf
   Alf Abril 11 2018 20: 56
   +2
   Cita: Snoop
   ¿No puedes obtener una forma antigua?

   Como asi
   Cuando filmaron, lucharon por la patria de los artistas, los obligaron a cavar trincheras en el calor, las túnicas rápidamente aparecieron como maltratadas. Pero no puede hacer que cante el riff artístico actual, presentarán una demanda.
   1. kan123
    kan123 Abril 12 2018 11: 48
    +1
    Hubo momentos en que Khludov estaba bombardeando en la estación para acostumbrarse al papel de un oficial blanco loco, y hoy, en la caja de la tarifa y en la taberna para prostitutas.
 24. kan123
  kan123 Abril 12 2018 11: 45
  +1
  aún nadie golpeará a Mikhalkov, con sus fascistas "con rostro humano", y combatientes infrahumanos del Ejército Rojo, con comandantes antepasados, incluido el comandante en jefe. En la URSS, tales películas (sobre la guerra) eran toda una profesión con la que se alimentaban estas figuras, creadores de himnos y sus hijos mayores, con algunas excepciones. Si sus veteranos no se veían, saludaban con la mano, "todo esto apesta, no es cierto", ¿qué podemos decir sobre las artesanías de hoy? Toda esta mediocridad, de la monopolización de la profesión: ya la tienen pintada, quién será un gran actor y un director brillante, lo mismo sobre los guiones, así que no importa cuánto lo intenten, resulta una miseria. Pero Roskino en general quiere prohibir la competencia, devolver todo como estaba: cuando traen algo a la granja colectiva, todos miran. En general, un buen trabajo.
 25. Hort
  Hort Abril 12 2018 13: 07
  +1
  el tema de la guerra comienza a "cansarse" ... Bueno, si todavía se filmara sobre un tema que no se cubrió mucho en las películas militares soviéticas: la batalla por Voronezh (por la intensidad del segundo Stalingrado que se llamó), según las memorias de los veteranos, por analogía como los programas de televisión Tom Hanks disparó sobre los frentes europeo y del Pacífico, sobre la derrota del ejército Kwantung ... Sí, mucho más ...
  Y, por lo tanto, la próxima generación está clavada al orden todos los años y, de hecho, es hora de hacer películas sobre héroes en tiempos de paz, sobre el espacio. Para motivar a la juventud
 26. Angina de pecho
  Angina de pecho Abril 13 2018 11: 24
  0
  Muchas gracias por el análisis. Ahora ni siquiera deberías estar interesado.
 27. Mikhail Anokhin_2
  Mikhail Anokhin_2 Abril 13 2018 20: 33
  0
  Honestamente, tienes razón! Los escenarios son peores que nunca, a pesar de que las imágenes de televisión en serie sobre policías y delincuentes son patrióticas. Los guionistas se desmenuzaron y no tenían carteras literarias para escribir un buen guión.
  Se obtienen más o menos melodramas de jabón, lágrimas femeninas y sueños.
 28. romandostalo
  romandostalo Abril 14 2018 00: 19
  +1
  Lo siento, no vi esta película y, por alguna razón, no quiero verlo, así como ambas partes Somos del futuro ... Por alguna razón, no puedo creer que nuestros cineastas actuales puedan tomar algo como "Lucharon por su patria" o "Solo las personas mayores van a la batalla", o "Cielo Báltico", bueno, al menos no crees que se rompa ...
 29. Fuzelir
  Fuzelir Abril 23 2018 11: 30
  0
  La película, podemos y es débil, pero aquí recordé a mi abuelo 2, quien murió en 41 y 43, respectivamente, bajo Sinyavino. Me emocioné mucho. Tal vez si se tratara de Moscú / Stalingrado / Sebastopol, entonces la reacción no sería la misma, pero Nevsky Piglet ... Bueno, esto es bastante cercano al lugar donde todavía vivían mis antepasados ​​de los suecos, y donde están los combates. ¡Fueron en la que participaron mis familiares!

  Aunque, francamente, el final todavía podría ser finalizado!